การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2562

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2562

“ออกแบบงานให้โดนใจด้วย Design Thinking”ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

         เวลา                              กิจกรรม

13.00 – 13.10 น. พิธีเปิด
                         โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 – 14.45 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “ออกแบบงานให้โดนใจด้วย Design Thinking”
                        โดย คุณทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

                         ผู้ดำเนินการอภิปราย : รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
                                                       รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                                                       อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์
                                                       ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

14.45 – 15.00 น. สรุป และพิธีปิด
                        โดย  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ