คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (ต่ออายุการรับรอง)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (ต่ออายุการรับรอง)

             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ รศ. นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช   นำทีมบุคลากรชาวศิริราชเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับกิตติกรรมประกาศสถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการต่ออายุการรับรองเฉพาะโรค (specific disease certification) การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver Transplantation)  และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total knee Replacement : TKR) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในการประชุม HA National Forum  ครั้งที่  20 “Change & Collaboration for Sustainability” วันที่ 15  มีนาคม  2562  ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี