แนวทางการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบที่ไม่มีผล EQA/Interlab comparison


 กำหนดการบรรยายเรื่อง แนวทางการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบที่ไม่มีผล EQA/Interlab comparison
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องบรรยายสุทธิพันธ์  สาระสมบัติ  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 11
โดย นายสุรศักดิ์  หมื่นพล  หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


 13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
 13.15 – 13.30 น. พิธีเปิด
                            โดย  ผศ. พญ.ศันสนีย์  เสนะวงษ์
                                 ประธานคณะอนุกรรมการคุณภาพห้องปฏิบัติการงานบริการ
 13.30 – 15.00 น. การขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบที่ไม่มีผล EQA/Interlab comparisonผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click here