ประกาศ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2562

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2562

“ExCELS”

ประกาศจุดเน้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

  • Excellence : การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วย...
  • Communication and Collaboration : การสื่อสารและสร้างความร่วมมือ...
  • Engagement : การสร้างความผูกพัน...
  • Learning organization : องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านทาง...
  • Safety culture : การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และองค์กรที่น่าไว้วางใจ HRO ...

ติดตามรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้จาก เมนูจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะฯ