การทบทวนและจัดทำแบบประเมินตนเอง รองรับการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562 และ การเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

                 ตามที่  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดให้มีกระบวนการเยี่ยมสำรวจภายใน และการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจำทุกปี ซึ่งการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562 จะจัดในวันที่ 2 – 10 กันยายน 2562 และการเยี่ยมสำรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะจัดระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ภาควิชา กรรมการคร่อมสายงาน มีการประเมินตนเอง ซึ่งการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน จะใช้ฉบับเดียวรองรับการเยี่ยมสำรวจทั้ง 2 ประเภท นอกจากนี้มีการติดตามผลการดำเนินการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ระหว่างผู้เยี่ยมสำรวจฯ กับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของคณะฯ เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม โดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางที่สร้างความปลอดภัย คุณภาพ และรองรับการบรรลุวิสัยทัศน์ รวมทั้งการตรวจประเมินจากสถาบันภายนอก ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

  1. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเพื่อการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ตามเอกสารแนบ) โดยส่งข้อมูลกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
  2. ทบทวนและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน ดังนี้
 การศึกษาระดับคณะฯ
งานทันตกรรม
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาตจวิทยา
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ
โรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจฯ
สถานการแพทย์แผนไทยฯ
สถานเทคโนโยลีการศึกษาแพทยศาสตร์
สถานวิทยามะเร็ง
คณะกรรมการการรักษาแบบประคับประคอง.2562
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. 2562
คณะกรรมการดำเนินการบริหารคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 2562
คณะกรรมการดำเนินการประกันสังคม รพ.ศิริราช 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2562
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะและสารพิษ.2562
คณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาล.2562
คณะกรรมการบริหารและจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2562
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รพ.ศิริราช 2562
คณะกรรมการบริหารห้องผ่าตัด รพ.ศิริราช 2562
คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ศิริราช 2562
คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 2562
คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก 2562
คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยใน 2562
คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยวิกฤติ 2562
คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน 2562
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด 2562
คณะกรรมการห้องปฏิบัตการงานบริการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.2562
คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน .2562
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช .2562

 

งานจัดการความรู้.2562
งานพิษวิทยา.2562
งานโภชนศาสตร์คลินิก.2562
งานรักษาความปลอดภัย.2562
งานเวชระเบียน.2562
งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม.2562
งานสร้างเสริมสุขภาพ.2562
งานอาคารและสถานที่.2562
งานอาชีวอนามัย.2562
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.2562
ฝ่ายเภสัชกรรม.2562
ฝ่ายโภชนาการ.2562
ฝ่ายวิศวกรรมบริการ.2562
ฝ่ายสารสนเทศ.2562
หน่วยงานทางคลินิก (หอผู้ป่วย หน่วยตรวจโรค).2562
หน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานภาควิชา.2562
  • ส่วนที่ 1 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ TQA เขียนครอบคลุมทั้ง 3 พันธกิจหลัก ประกอบด้วย

1.1)  การประเมินตนเอง หมวด 1 - 6 ซึ่งคณะฯ ได้ประยุกต์ข้อคำถามจากเกณฑ์ TQA ตามบริบทของภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน และศิริราช (SiIM)
1.2)  การรายงานผลลัพธ์ หมวด 7.1 - 7.5 ที่สอดคล้องกับบริบทของภาควิชาและคณะฯ

  • ส่วนที่ 2 การประเมินตนเองตามพันธกิจ ประกอบด้วย

2.1)  การประเมินตนเองตามมาตรฐาน Advanced HA สำหรับทีมนำทางคลินิกและภาควิชาทางปรีคลินิก
2.2)  การประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน ที่รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและบัณฑิตศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 และส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมการเยี่ยมฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน อนึ่งจะมีการจัดอบรมการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานประเมินตนเองต่อไป (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ โรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ศูนย์โรคหัวใจฯ สถานการแพทย์แผนไทยฯ สถานเทคโนโยลีการศึกษาแพทยศาสตร์ สถานวิทยามะเร็ง


คณะกรรมการการรักษาแบบประคับประคอง.2562
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. 2562
คณะกรรมการดำเนินการบริหารคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 2562
คณะกรรมการดำเนินการประกันสังคม รพ.ศิริราช 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2562
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะและสารพิษ.2562
คณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาล.2562
คณะกรรมการบริหารและจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2562
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รพ.ศิริราช 2562
คณะกรรมการบริหารห้องผ่าตัด รพ.ศิริราช 2562
คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ศิริราช 2562
คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 2562
คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก 2562
คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยใน 2562
คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยวิกฤติ 2562
คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน 2562
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด 2562
คณะกรรมการห้องปฏิบัตการงานบริการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.2562
คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน .2562
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ
โรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจฯ
สถานการแพทย์แผนไทยฯ
สถานเทคโนโยลีการศึกษาแพทยศาสตร์
สถานวิทยามะเร็ง
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
มกราคม   มีนาคม
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29