การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2567 “การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2567
“การประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
Lean สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ”
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

13.00 - 13.10 น.     พิธีเปิด         

                            โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 - 14.40 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง แนวคิด Lean สู่การปฏิบัติ

 โดย  รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พว.เสาวนีย์ จันทรรัตน์
หัวหน้าห้องตรวจศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

พว.อริสรา ช่วยเพ็ง
พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ดำเนินการอภิปราย: นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์      หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

14.40 – 15.00 น.    สรุป และพิธีปิด

                              โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 98776 ต่อ 302, 303, 306