จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2567-2570 "ECHO"

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพและนิยามที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2567 - 2570

ตัวย่อ  “ECHO”

       ระยะพัฒนาคุณภาพระยะที่ 8 พ.ศ. 2567 – 2570 เป้าหมายเพื่อการสร้างองค์ความรู้และบริการอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพระดับโลก (World Changer) โดยการสร้างเสริมให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ มีความเชื่อถือสูง มีการบริหารจัดการและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยกระดับการเรียนรู้ของบุคลากรและองค์กรบูรณาการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบการจัดการความรู้ เกิดการสร้างเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างด้านคุณภาพของประเทศ...

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Click  >>