การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2567 “เส้นทางแห่งความสำเร็จ: Team Good Practice และการพัฒนากระบวนการสู่การได้รับรางวัล”

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2567

“เส้นทางแห่งความสำเร็จ: Team Good Practice และการพัฒนากระบวนการสู่การได้รับรางวัล”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

13.00 - 13.10 น.     พิธีเปิด         

                            โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 - 14.40 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง เส้นทางแห่งความสำเร็จ: Team Good Practice และการพัฒนากระบวนการสู่การได้รับรางวัล

โครงการพัฒนาและขยายผลโปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-based Parent Management Training: Net PAMA)

 โดย  ศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล                              ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

โครงการ PICC Line by ALiST (Anesthesia Line Service Team)

โดย  ผศ. นพ.อภิชาต ศุภธรรมวิทย์                               ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

                               ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

14.40 – 15.00 น.    สรุป และพิธีปิด

                       โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ