ขอเชิญชาวศิริราช...ร่วมเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นบุคคลคุณภาพประจำปี 2567

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นบุคคลคุณภาพประจำปี 2567
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2567

        คณะฯ มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นบุคคลคุณภาพ ประจำปี (Quality Person of the Year) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณของผู้ที่มีเจตคติ พฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ของงานในด้านการพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่าง
ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 2 ประเภท 

  • ประเภทวิชาการ ได้แก่ ผู้บริหารคณะฯ / ผู้บริหาร รพ. / หัวหน้าภาควิชา /อ.แพทย์/แพทย์/ ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.)
  • ประเภทผู้ปฏิบัติ ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / ผู้ปฏิบัติงาน / ฯ

คุณสมบัติของบุคคลคุณภาพประจำปี (Quality Person of the Year)

  1. เป็นผู้รับผิดชอบและทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพ อย่างน้อย 3 ปี
  2. มีพฤติกรรมบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ระบุ

       2.1 ภาวะผู้นำและการเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาคุณภาพ
       2.2 การบริหารจัดการบุคลากร สร้างความผูกพัน และความเป็นทีม 
       2.3 การสร้างวัฒนธรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนางาน
       2.4 การพัฒนาระบบการทำงานและผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพเชิงประจักษ์

หมายเหตุ:

        การเสนอชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลคุณภาพประจำปี ไม่ใช่การโหวตเพื่อคัดเลือก และ 1 คนสามารถเสนอชื่อแต่ละประเภทได้ 1 รายชื่อเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501-507