การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567 รูปแบบ MUEdPEx-A2

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567 รูปแบบ MUEdPEx-A2
วันพฤหัสบดีที่
30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

เวลา

รายการ

ข้อกำหนด

08:30-09:00

  คณะผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพเตรียมความพร้อม

ห้องประชุม 1
ตึกอำนวยการ ชั้น 3

(เฉพาะผู้ตรวจประเมิน)

09:00-09:05

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรส่วนงาน
  • คณะผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ พร้อมกันที่ห้องประชุม

ห้องประชุมคณะฯ 
ตึกอำนวยการ ชั้น 2

09:05-10:00

  • ผู้บริหารส่วนงาน นำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหัวข้อ
  • Roadmap to vision
  • การปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร
  • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

(ที่จะเกิดใน 1-3 ปีต่อจากนี้)

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน ที่เพิ่มเติมจากรายงานจนถึงปัจจุบัน
  • คณะผู้ตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร และซักถามจากการนำเสนอ

ห้องประชุมคณะฯ 
ตึกอำนวยการ ชั้น 2

10:00-10:15

  พักรับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุม 1
ตึกอำนวยการ ชั้น 3 (เฉพาะผู้ตรวจประเมิน)

10:15-11:00

  คณะผู้ตรวจประเมินสรุปประเด็นการประเมิน

11:00-11:05

  คณะผู้บริหารส่วนงาน คณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมกันที่ห้องประชุม

ห้องประชุมคณะฯ 
ตึกอำนวยการ ชั้น 2

11:05-11:30

  คณะผู้ตรวจประเมินนำเสนอผลการตรวจประเมิน

11:30-12:00

  - คณะผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร ซักถามจากการนำเสนอ

  - กล่าวปิดการตรวจประเมิน โดย ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน

  - กล่าวขอบคุณ โดย ผู้บริหารส่วนงาน

12:00-13:00

  รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุม 1

ตึกอำนวยการ ชั้น 3

(เฉพาะผู้ตรวจประเมิน)