การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2566  “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2566
 “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
และถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (
SIBN)

13.00 – 13.10 น.      พิธีเปิด

                                โดย    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 – 14.55 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

                                 โดย    นพ.ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์        นักเรียนทุนนวเมธีศิริราช

                                            พญ.กัลยกร วีรกาญจนา         นักเรียนทุนนวเมธีศิริราช

14.55 – 15.00 น.      สรุป และพิธีปิด

                                 โดย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ