โครงการติดดาวประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการติดดาว... ขอเชิญชวนชาวศิริราชทุกท่าน

Click >>> 

         ด้วยงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีกำหนดการเสนอขอรางวัลโครงการติดดาวเพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน ทำให้การพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567  เพื่อให้บุคลากรทุกภาควิชา/หน่วยงาน ทราบเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลโครงการติดดาว

          ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการติดดาว ประจำปี 2567  และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอรางวัลฯ ทั้งนี้ สามารถ download เอกสารได้ที่ Website งานพัฒนาคุณภาพ 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดทราบ จะขอบพระคุณยิ่ง

1.แบบฟอร์มหน้าระบบ
 1.1 หน่วยงาน

1.2 นวัตกรรม

2. บทคัดย่อ

3.เกณฑ์โครงการติดดาว 

ร่วมส่งผลงานเสนอขอรางวัล โครงการติดดาว ประจำปี 2567 ประเภทหน่วยงาน และประเภทนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 97465, 98764 ต่อ 102-107