การเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2567

        สืบเนื่องจากคณะฯ จัดการมอบรางวัลโครงการติดดาว ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างคุณค่าแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างบรรยากาศการสร้างนวัตกรรม อันเป็นผลให้เพิ่มศักยภาพของทีมงานและศิริราชสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน ในการนี้งานพัฒนาคุณภาพขอแจ้งตารางเยี่ยมยืนยัน (verify) เพื่อเตรียมรับการประเมินภายในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567  โดยงานพัฒนาคุณภาพจะประสานงานกับหน่วยงานในการเตรียมรับเยี่ยมฯ ต่อไป

1.ตารางการเยี่ยมยืนยันฯ ประเภทนวัตกรรม 2567  และ  2.ตารางการเยี่ยมยืนยันฯ ประเภทหน่วยงาน 2567

3.Template Innovation (A-D,G) 2567

4.Template Innovation (E-F) 2567