การเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation Survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 3

        สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้กำหนดเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation Survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 3 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในรูปแบบ onsite ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 

        ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองฯ จึงกำหนดจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ ของทีมนำ ระดับคณะ/โรงพยาบาล กก.คร่อมสายงาน และภาควิชาต่างๆ  โดยนำเสนอตามประเด็นที่กำหนดใน Template  กรรมการละ 30 นาที และซักถาม & อภิปราย 15 นาที สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสิริรัตน์ เจริญยงอยู่ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ และนางสาวดนิตา พลชัย  โทรศัพท์ 98764, 98776  ต่อ 108 และ 105

เอกสารประกอบ

  1. Template การนำเสนอผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ ทีมนำทางคลินิก และระดับคณะฯ/โรงพยาบาล  à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊กรูปแบบ Power point (เผยแพร่ภายในคณะฯ) วันที่นำเสนอ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
     
  2. Template การนำเสนอผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ คกก.คร่อมสายงาน และภาควิชา à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก รูปแบบ Power point (เผยแพร่ภายในคณะฯ) วันที่นำเสนอ 30 – 31 มกราคม 2567
     
  3. กำหนดการนำเสนอฯ (Dowonload  >> วันที่ 8 มกราคม 2567)