การเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation Survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 3

การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 3 

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กำหนดรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองฯ ทุก 3 ปี จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และในปีนี้ กำหนดให้มีการรับการเยี่ยมสำรวจฯ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2  
        ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชม VDO การนำเสนอผลงานของคณะกรรมการคร่อมสายงานต่อประชาคมศิริราช ผ่านทาง SELECx  https://selecx.si.mahidol.ac.th/course/view.php?id=2613  เลือกเมนู ภาควิชา/หน่วยงาน งานพัฒนาคุณภาพ หัวข้อ พบประชาคมศิริราช เพื่อเตรียมรับเยี่ยมฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ โทร.98764, 98776 ต่อ 102-105

ร่างกำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า  (Advance HA) มาตรฐานฉบับที่ 5
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล