การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2566  "แพ้ยาซ้ำทำอย่างไรให้เป็นศูนย์ (Safe from Preventable ADRs)"

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2566

 "แพ้ยาซ้ำทำอย่างไรให้เป็นศูนย์ (Safe from Preventable ADRs)"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

  เวลา กิจกรรม

13.00 – 13.10 น.      พิธีเปิด

โดย    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 – 14.55 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “แพ้ยาซ้ำทำอย่างไรให้เป็นศูนย์ (Safe from Preventable ADRs)”

โดย     ภกญ.ผุสดี ปุจฉาการ                      หัวหน้าหน่วยแพ้ยา

ภก.วสุรัตน์ สังวรณ์                         เภสัชกรประจำหน่วยแพ้ยา

ภกญ.ภัทราภา ขุนศักดิโยดม          เภสัชกรประจำหน่วยแพ้ยา

ภกญ.กฤติกา แย้มพยนต์                เภสัชกรประจำหน่วยแพ้ยา

ผู้ดำเนินการอภิปราย: ภกญ.นริสา ตัณฑัยย์       หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายเภสัชกรรม  

14.55 – 15.00 น.      สรุป และพิธีปิด

โดย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ