ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการประเมินหน่วยงานและการจัดทำผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการประเมินหน่วยงานและการจัดทำผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15  

        ศึกษาเกณฑ์ TQA ในบริบทศิริราช (Siriraj TQA Implementation Model: SiIM-TQA) ผ่านระบบ SELECx หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทบทวนเจตจานงของเกณฑ์ ก่อนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2566 Link >>https://selecx.si.mahidol.ac.th/course/view.php?id=1355 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ นั้น ในการนี้ จึงขอส่ง file เอกสารแบบฝึกหัด  เพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติก่อนการอบรมในวันที่ 14 กันยายน 2566 ดังนี้

  1. ตัวอย่าง Organization profile (เอกสารหมายเลข 1) 
  2. ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง หมวด 6.1 (เอกสารหมายเลข 2)  
  3. แบบบันทึกผลการเยี่ยมสำรวจฯ (สรุปจุดเด่น/ข้อชื่นชม และโอกาสพัฒนา)  พร้อมประเมินระดับคะแนน (เอกสารหมายเลข 3)
  4. แบบฟอร์มการเตรียมประเด็นคำถามสำหรับการเยี่ยมสำรวจฯ (เอกสารหมายเลข 4) 

       กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการประเมินหน่วยงานและการจัดทำผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

        ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอบรมฯ จึงขอความกรุณาจัดส่ง แบบบันทึกผลการเยี่ยมสำรวจฯ พร้อมคะแนนประเมิน (เอกสารหมายเลข 3)  และประเด็นคำถามสำหรับการเยี่ยมสำรวจฯ (เอกสารหมายเลข 4)  ส่งไปยังงานพัฒนาคุณภาพ email : muqd.qd@gmail.com  ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566  เพื่อรวบรวมและจัดส่งข้อมูลให้ทีมวิทยากรต่อไป