แจ้งกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566

        ตามที่ คณะฯ กำหนดให้มีการเยี่ยมสำรวจภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการ ให้สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ โดยกำหนดให้มีการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 29 กันยายน 2566 ในการนี้ เพื่อให้การเยี่ยมสำรวจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอจัดส่ง (ร่าง) ตารางการเยี่ยมสำรวจฯ ประจำปี 2566 (เอกสาร 1) และคำแนะนำเพื่อเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจฯ และรูปแบบนำเสนอ (เอกสาร 2) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Template power point นำเสนอ ได้ที่

และกรุณาตอบข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งสถานที่พบทีมผู้เยี่ยมสำรวจฯ (เอกสาร 3) กลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เพื่อดำเนินการเตรียมการเยี่ยมสำรวจฯ ต่อไป