ประกาศผลงานรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2566

        ตามที่ คณะฯ กำหนดให้มีการมอบรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2566  ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566  วันที่  7 – 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพงานประจำ และเสริมสร้างบรรยากาศของการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน ทำให้การพัฒนาคุณภาพของคณะฯ สามารถขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
       ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินและตัดสินรางวัลฯเสร็จสิ้นแล้ว ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาวได้ดังนี้

1. ผลการตัดสินรางวัลประเภทหน่วยงาน

2. ผลการตัดสินรางวัลประเภทนวัตกรรม 

และขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบ ดำเนินการกรอก แบบฟอร์มยืนยันการรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2566 ได้ที่ https://forms.gle/aLisgrzKTJDa5V1P6 หรือ Scan QR Code
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อจัดทำโล่ฯ และรับเงินรางวัลฯ พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมงานและพิธีมอบรางวัลฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ต่อไป

        หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศผลการตัดสินรางวัลฯ กรุณาติดต่อกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวสุณภา เกตุกัณฑร งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร 98764 ต่อ 104