การทบทวนและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 และการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

        ด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดการจัดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 ในเดือนกันยายน และการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการ ให้สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการคร่อมสายงาน/ภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน

1.  ทบทวนรายชื่อผู้ประสานงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ เพื่อการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล พร้อมเบอร์โทรศัพท์

Click > https://drive.google.com/drive/folders/1PXQ64a9Pso6kjdKYBsqZob5hcQBbbB0K?usp=sharing
หรือ สแกน
 

หากมีการแก้ไข กรุณาทำตัวหนังสือสีแดง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566

2.  ทบทวน และจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายละเอียดตามเอกสารแนบ สามารถ Download แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ได้จากเอกสารแนบ  

รายงานการประเมินตนเอง (Service Profile)

สำหรับ

โดยส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารมายัง e-mail:si.doqd@gmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566  

       ทั้งนี้ สามารถศึกษาหลักสูตร “การจัดทำรายงานประเมินตนเอง สำหรับการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566” ผ่านระบบ SELECx ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

  • การเยี่ยมสำรวจภายใน ติดต่อ น.ส.ภูธดา รัตนวรรณี โทร. 98764 ต่อ 102
  • การเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ติดต่อ น.ส.นฤมล คงกระพันธ์ โทร. 97465 ต่อ 206

รอดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม 24-5-2566