การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2566 "การสร้างสุขภาวะในองค์กร (Developing Healthy Organization)"

 กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2566

 "การสร้างสุขภาวะในองค์กร (Developing Healthy Organization)"

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

           เวลา                                            กิจกรรม

13.00 – 13.10 น.      พิธีเปิด

โดย    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 – 14.55 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “การสร้างสุขภาวะในองค์กร (Developing Healthy Organization)”

                                 โดย    ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี         รองคณบดีงานสร้างเสริมสุขภาพ

นายอัษฎาวุธ บัวชุม                        หัวหน้างานอาชีวอนามัย

นางสาวเรณู จุลศรี                         เจ้าหน้าที่งานอาชีวอนามัย

                      ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. นพ.ปิติพล ชูพงศ์      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วย R2R

14.55 – 15.00 น.      สรุป และพิธีปิด

                                โดย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ