การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565 “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565

 “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar

            เวลา                                                                          กิจกรรม 

13.00 – 13.10 น.      พิธีเปิด

โดย    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 – 14.55 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”
                                 โดย    รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ    รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร

ผศ. พญ.โสมนัส ถุงสุวรรณ           อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา             

นพ.พิชญะ เลาหชัย                       แพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาจักษุวิทยา

ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ                        หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. นพ.ปิติพล ชูพงศ์        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วย R2R

      นางรวีวรรณ วัฒนมงคล   หัวหน้าหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

14.55 – 15.00 น.      สรุป และพิธีปิด   โดย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ