การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2565 “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2565

 “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar

ณ ห้องประชุม 202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

13.00 – 13.10 น.      พิธีเปิด

โดย    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 – 14.55 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

                                 โดย    พว.นันทพร พ่วงแก้ว                      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  และ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

           ทีม KM ภาควิชาศัลยศาสตร์                              

รศ. น.ต. นพ.คามิน ชินศักดิ์ชัย            ภาควิชาศัลยศาสตร์

คุณชัชฎา บุญญศาสตร์พันธุ์               เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์

    ทีม Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT) by MEWS in elective surgery adult hospitalized patient with DVT of lower extremity Guideline

รศ. ดร. นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์       ภาควิชาศัลยศาสตร์

นพ.วรรณชัย ชินฉลองพร                      ภาควิชาศัลยศาสตร์

               พว.ปภัสสรา มุกดาประวัติ                      งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ผู้ดำเนินการอภิปราย: พว.นันทพร พ่วงแก้ว      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  และ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

 

14.55 – 15.00 น.      สรุป และพิธีปิด

                                โดย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ