ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมลงทะเบียนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมลงทะเบียนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

 1. คุณขวัญเรือน แสงจีน
 2. คุณชนากานต์ เกิดกลิ่นหอม
 3. คุณธเนศร์  หนังสือ
 4. คุณธวัช มณีผ่อง
 5. คุณนุชจรี จุวิวัฒน์
 6. คุณรจนา อาภาเกียรติวงศ์
 7. คุณรวมพร พันธุนาถวิริยกุล
 8. คุณรัตนา เพียรเจริญสิน
 9. คุณวาสนา  ผลอเนก
 10. คุณสิริบูรณ์ ยาวิชัย
 11. คุณอุมาพร ศิริตังสกุล
 12. คุณจิราวรรณ  แสนโคตร
 13. คุณทิพย์วรรณ คงทน
 14. คุณญาดา มาชู
 15. คุณน้ำผึ้ง ทองทา
 16. คุณพิมพ์ภัค กฤตสัมพันธ์
 17. คุณรุ่งนภา ลิไธสง
 18. คุณวิภารัตน์ ศรีสุวรรณ์
 19. คุณสันติชัย วิเชียรสาร
 20. คุณเอกราช จันทรประดิษฐ์

 

**ผู้โชคดีทุกท่านกรุณายืนยันสิทธิ์ผ่านการตอบกลับอีเมล์งานพัฒนาคุณภาพภายในวันที่ 15 กันยายน 2565