จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 “CEE.EO”

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพและนิยามที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565

“CEE.EO (C-E-E-EO)”

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ :

1. จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพและนิยามที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 

2. ตัวชี้วัด จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2565