โครงการติดดาว ประจำปี 2564

โครงการติดดาว ประจำปี 2564

เกณฑ์พิจารณารางวัลฯ ประจำปี 2564 

แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2564 (เอกสารเตรียมก่อนลงคะแนนในระบบ IT)
ประเภทหน่วยงาน

ประเภทนวัตกรรม

บทคัดย่อ