การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564 “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อนาคต ด้วย Resilience & Agility”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564

“ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อนาคต ด้วย Resilience & Agility”

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN)

       เวลา                                                            กิจกรรม

13.00 – 13.10 น.            พิธีเปิด  โดย      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 - 14.40 น.            แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
                                      เรื่อง ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อนาคตด้วย
Resilience & Agility    โดย        

                                        อ. พญ.ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
                                        พว.นริศา อาจอ่อนศรี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
                                        และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ไอซียูตั้งตรงจิตร 1  

ผู้ดำเนินการอภิปราย:         อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
                                       และประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วย R2R

                                       รศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
                                      และรองประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วย R2R

14.40 – 15.00 น.           สรุป และพิธีปิด

                                     โดย       รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ