ขอแจ้งวันเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

ที่ อว 78.071/Eพค681/2564 วันที่ 25 สิงหาคม  2564

ขอแจ้งวันเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 

               ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 นั้น   เพื่อให้การดำเนินการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงขอส่งตารางการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563  

เอกสารแนบประการเยี่ยมสำรวจประกันคุณภาพฯ

  1. ตารางการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564

  2. แผนการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
    ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในบริบทศิริราช (SiIM-TQA) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอาเซียน  (AUN-QA) และมาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา (WFME)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด