การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 "ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ"

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564
"ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ" 
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) 

 เวลา    กิจกรรม

13.00 - 13.10 น.      พิธีเปิด     
                                โดย     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

13.10 - 14.40 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
                               เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ” 
                               •    โครงการโปรแกรม Early ambulate และบริหารร่างกายในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด
                                     โดย    พว.นิศรา จีนอยู่   หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 3 พิเศษ 
                                               งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

                               •    โครงการสองล้อ พาเดิน
                                     โดย    พว.นพรัตน์ โอภาสวิภาดา  หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/3 ตะวันตกเหนือ 
                                               งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

                              •    โครงการลดระยะเวลา - เก็บขา - รักษาชีวิต
                                    โดย    ผศ. นพ.ณัฐวุฒ พ่วงพันธ์งาม
                                              สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์
                                              พว.รัตนา เพียรเจริญสิน     
                                              หน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษฯ สยามินทร์ 1 งานการพยาบาลผ่าตัด
                             
                                ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

14.40 - 15.00 น.    สรุป และพิธีปิด 
                             โดย     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ