ขอเชิญ...ส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ TQA ในบริบทศิริราช (SiIM-TQA)

           สืบเนื่องจาก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ TQA ในบริบทศิริราช (SiIM-TQA) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดด้านกระบวนการสนับสนุนในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงได้กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  ในประเด็นการกำหนดแผน เทคนิคการค้นหา และการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและผลดำเนินงานของภาควิชาและหน่วยงาน  โดยวิทยากรจากภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกันและภาควิชาปรสิตวิทยา 

          ในการนี้  จึงขอให้ภาควิชาส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบการค้นหา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. รูปแบบการประชุม  Zoom online meeting ตาม link การประชุมที่แนบมาพร้อมนี้  และโปรดส่งคืนแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ที่งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

Topic: การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

Time: Sep 3, 2021 10:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/2154882379

Meeting ID: 215 488 2379

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 98764 ต่อ 201-206