ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563 และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

                                                                

ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563

และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

            ตามที่ คณะฯ กำหนดให้มีการมอบรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564  วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพงานประจำ และเสริมสร้างบรรยากาศของการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน ทำให้การพัฒนาคุณภาพของคณะฯ สามารถขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินและตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว

“ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานของท่านที่ได้รับรางวัลฯ” ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563 พร้อมทั้ง download แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ (เอกสาร 1-3) ได้ที่ website งานพัฒนาคุณภาพ  และระบบ e-Document ในหัวข้อ  “ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563” และในส่วนของ Templet โปสเตอร์นำเสนอ สามารถ download ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และส่งกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 หรือ e-mail : siriraj.ha@gmail.com  ภายในวันที่  26 กรกฎาคม 2564  เพื่อจัดทำโล่ฯ และเช็คเงินรางวัลฯ พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมพิธีในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวศรัณยา ภักดีวุฒิ และนางสาวณัฐณิช เกตุกัณฑร งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 หรือโทร 98764 ต่อ 105,104

เอกสารแนบมีดังนี้

        เอกสาร 1 แบบฟอร์มยืนยันการรับรางวัลโครงการติดดาว 

            1 คำชี้แจงการจัดทำหนังสือโครงการติดดาว 

            2 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือนวัตกรรมประเภท A-D 

            3 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือนวัตกรรมประเภท Lean (E-F)

       เอกสาร 2 แบบฟอร์มยืนยันการเผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานภายใน/ภายนอกคณะฯ 

       เอกสาร 4 ขั้นตอนและวิธีการจัดทำโปสเตอร์โครงการติดดาว