การนำเสนอผลงานของกรรมการคร่อมสายงาน ต่อประชาคมศิริราช  เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation survey)

กำหนดการนำเสนอผลงานของกรรมการคร่อมสายงาน ต่อประชาคมศิริราช      

เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation survey)

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 15.20 น.

ถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียงทาง SiBN (ห้องถ่ายทอด ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2)

 

      เวลา                                                  กิจกรรม                                                                                   

08.30 – 08.40 น.                เปิดการประชุม โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

08.40 – 09.20 น.                ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศิริราช (Hospital Presentation)  โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                                       

09.20 – 09.40 น.                การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   โดย รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                               

09.40 – 10.00 น.                ระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   โดย รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

10.00 – 10.20 น.                คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลศิริราช (กก.อาชีวอยามัย และกก.ขยะ)  โดย ผศ. นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร           

10.20 – 10.40 น.                คณะกรรมการบริหารและจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดย อ. นพ.ลือชา บุญทวีกุล                            

10.40 – 11.00 น.                คณะกรรมการห้องปฏิบัติการงานบริการ  โดย ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์                                                   

11.00 – 11.20 น.                คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยวิกฤต   โดย รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

11.20 – 11.40 น.                คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดย ผศ. นพ.สุสัณห์  อาศนะเสน    

11.40 – 12.00 น.                คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ   โดย ผศ. นพ.สุสัณห์  อาศนะเสน                                          

12.00 – 13.00 น.                พัก                                                                              

13.00 – 13.20 น.                คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.ศิริราช  โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช                   

13.20 – 13.40 น.                คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก  โดย รศ .นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ     

13.40 – 14.00 น.                คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานบริการผู้ป่วยใน   โดย ผศ. นพ.สรวิศ วีรวรรณ

14.00 – 14.20 น.                คณะกรรมการบริหารห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช โดย รศ. พญ. อรวรรณ  พงศ์รวีวรรณ  

14.20 – 14.40 น.                คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน  โดย ผศ. นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย  

14.40 – 15.00 น.                คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลศิริราช  โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช   

15.00 – 15.20 น.                สรุปและปิดการประชุม โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ