ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลระดับสากล Thailand Quality Class Plus: Operation ประจำปี 2563 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับสากล Thailand Quality Class Plus: Operation ประจำปี 2563 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เพื่อรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class Plus: Operation ซึ่งเป็นรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

โดยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งองค์กรใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี ทำให้องค์กรรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและเรื่องใดบ้าง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารขององค์กรจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กรให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และตั้งแต่มีการก่อตั้งรางวัลในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 19 ปี มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จำนวน 7 องค์กร องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (TQC+)  จำนวน 9 องค์กร และองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จำนวน 107 องค์กร โดยในปีนี้มีองค์กรที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ และสมัครขอรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 26 องค์กร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ Thailand Quality Class Plus : Operation

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพิ่มเติมที่ https://si.mahidol.ac.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก FB mahidol ติดตาม www.facebook.com/53202464011/posts/10161053823349012/