การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare”

คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21

รูปแบบเสมือนจริง (21st HA National Forum; Virtual Conference)

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564

.............................................................................................. 

เรียน    ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21     

งานพัฒนาคุณภาพ  คณะฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21  ระหว่างวันที่ 17-19  มีนาคม  2564  

  1. คณะฯ ปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนแบบ Ordinary Pass (เลือกเข้าชมได้เฉพาะ 1 track) เป็นแบบ All access Pass (เลือกเข้าชมแบบคละ track ได้ตลอดทั้ง 3 วัน) โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาทเพื่อให้สามารถรับชมเนื้อหามุมมองที่หลากหลายเพื่อนำความรู้/แนวคิด มาเผยแพร่ เทียบเคียง ต่อยอด และยกระดับคุณภาพแก่หน่วยงานและคณะฯ  ให้กับผู้มีรายชื่อทั้ง 88  ท่าน และโควต้าฟรีจาก สรพ. จำนวน 5  ท่าน (รายชื่อตามเอกสารแนบ 2)
  2. สำหรับผู้ลงทะเบียนจะได้รับรายละเอียดการเข้าประชุมประกอบด้วย ช่องทางการเข้าประชุม ชื่อที่เข้าใช้งาน รหัสผ่าน และคู่มือการใช้งานทางเมล (Mail)  ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ  ระหว่างวันที่ 8 -12 มีนาคม 2564 และสามารถทดสอบใช้งานการเข้าประชุม ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2564   ซึ่งการเข้าร่วมประชุมแบบเสมือนจริงนี้ จะใช้งานจะผ่านโปรแกรม Browser เช่น Google Chrome หรือ Firefox หรือ Microsoft Edge ควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (แนะนำเป็น Google Chrome จะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด)
  3. งานพัฒนาคุณภาพ ได้ดำเนินการขออนุมัติให้ท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum   ครั้งที่ 21  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน เพื่อให้บุคลากรรับฟังข้อมูลความรู้จากการประชุมอย่างเต็มเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ภาควิชา และคณะฯ

            สรพ. ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข  สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA National  Forum ครั้งที่ 21 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” โดยสามารถลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564  โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย COVID-19  สถาบันได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมการประชุมรูปแบบ online  (Virtual Conference)  ที่ยังคงยึดมั่นในการเป็นเวทีกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนที่จะโยงใยถักทอระบบบริการสุขภาพไทย จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งควรช่วยกันสร้างเสริม และธำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คู่กับสังคมไทยตลอดไป

Image แนวความคิดหลัก ENHANCING TRUST IN HEALTHCARE

         การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” อ่านต่อ...

Image (ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (UPDATE: 17/02/64)

Image จดหมาย แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21

Image คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Image คู่มือการสมัครสมาชิก