การนำเสนอข้อมูลสำคัญของคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2564

              ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดให้มีกระบวนการเยี่ยมสำรวจภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งปี 2564 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ กรรมการคร่อมสายงาน มีการประเมินตนเอง จึงจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมสำรวจฯ ประจำปี 2564

             ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านนำเสนอประเด็นสำคัญของคณะกรรมการที่ท่านรับผิดชอบ (เอกสาร 1) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ตรีเพ็ชร อาคารพระศรีฯ 100 ปี ชั้น 15  โดยเวลานำเสนอ 20 นาที ซักถาม 10 นาที ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Template power point นำเสนอ  และกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอฯ (เอกสาร 2)  ได้ที่งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 หรือโทรสาร 02-419-6740 ภายในวันที่  15 ธันวาคม 2563  โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวดนิตา พลชัย หรือ น.ส.รษา รัตนวรรณี โทร.98764, 98776 ต่อ 105, 104

กำหนดการดำเนินงานและผลลัพธ์ของคณะกรรมการคร่อมสายงาน

“จากนโยบายสู่การปฏิบัติในระบบงานสำคัญเพื่อการเยี่ยมสำรวจภายใน”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 – 15.30 น.

 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคารพระศรีฯ 100 ปี ชั้น 15       

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

08.50 – 09.00 น.

พิธีเปิด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

09.00 – 09.40 น.

นโยบาย และจุดเน้นของ รพ.ศิริราช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

09.40 – 10.10 น.

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10.10 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30– 11.00 น.

ระบบบริหารความเสี่ยงทางคลินิก และระบบสนับสนุนบริการ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รพ.ศิริราช

11.00 – 11.30 น.

ระบบควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ.ศิริราช

ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ.

11.30 – 12.00 น.

ระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รพ.ศิริราช

ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังและภัยสุขภาพ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

ระบบเวชระเบียน รพ.ศิริราช

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน

13.30 – 14.00 น.

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประธานคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รพ.ศิริราช

14.00 – 14.30 น.

ระบบยาและเวชภัณฑ์ รพ.ศิริราช

ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด รพ.ศิริราช

14.30 – 15.00 น.

ระบบการดูแลผู้ป่วยใน

ประธานคณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยใน

15.00 – 15.30 น.

ระบบการดูแลผู้ป่วยนอก

ประธานคณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก

 

นำเสนอผลงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ใช้ในการติดตามความเชื่อมโยงในหน่วยงานต่างๆ

 

หมายเหตุ  ลงทะเบียน  08.30-08.50 น.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด