ประชุม/สัมมนา/อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ครั้งที่ 6/2562

อ่านต่อ

Patient Safety for Siriraj Fellow 2019

อ่านต่อ

การจัดอบรม “วิธีการประเมินหน่วยงานและการจัดทำผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นวิทยากร Siriraj Safety Culture Course ประจำปี 2562 เรื่อง “Threat and error management & Human factors”

อ่านต่อ

การอบรม ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety)

อ่านต่อ