ปฏิทินกิจกรรม

การแจ้งข่าวสารสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมแนะนำ Social Distancing และ Shelter in Place อย่างไรจึงจะปลอดภัย วิธีการทำงานโดยแยกเป็นทีมและการ Work from Home เพื่อรับมือ COVID-19 โดยคณบดีและผู้บริหารคณะฯ “ศิริราชกับการรับมือไวรัสโควิด 19”

อ่านต่อ

ขอเชิญท่านซ้อมนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 (Advanced HA) สำหรับทีมนำทางคลินิก

อ่านต่อ

ขอประชาสันธ์การรับหนังสือผลงาน R2R Award, KM Award และโครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง เลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือในการทบทวนและจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อรับการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือในการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของ CLT เพื่อจัดทำเป็นเอกสารให้ สรพ. ประกอบการรับเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแทพย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

อ่านต่อ

เปิดระบบบันทึกข้อมูลในการเสนอขอรับการประเมินโครงการติดดาวประจำปี 2562

อ่านต่อ

ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

แจ้งระยะเวลาการขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2562

อ่านต่อ