ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแจ้งยกเลิกการลงเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ผลงาน R2R Award, KM Award และโครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอแจ้งยกเลิกการซ้อมนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมฯ เพื่อขอต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (Advanced HA) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

อ่านต่อ

การแจ้งข่าวสารสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมแนะนำ Social Distancing และ Shelter in Place อย่างไรจึงจะปลอดภัย วิธีการทำงานโดยแยกเป็นทีมและการ Work from Home เพื่อรับมือ COVID-19 โดยคณบดีและผู้บริหารคณะฯ “ศิริราชกับการรับมือไวรัสโควิด 19”

อ่านต่อ

ขอเชิญท่านซ้อมนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 (Advanced HA) สำหรับทีมนำทางคลินิก

อ่านต่อ

ขอประชาสันธ์การรับหนังสือผลงาน R2R Award, KM Award และโครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง เลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21

อ่านต่อ