ปฏิทินกิจกรรม

การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ CHE QA ONLINE ประจาปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

การเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2564

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2563

อ่านต่อ

การนำเสนอข้อมูลสำคัญของคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2564

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2563

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมิถุนายน 2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2563

อ่านต่อ

การเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563

อ่านต่อ

การอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากร Siriraj Safety Culture ประจำปี 2563 "Facilitation Skills Course"

อ่านต่อ