ปฏิทินกิจกรรม

ขอแจ้งวันเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 "ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2564 “Siriraj 2P Safety Goals : Do & Don’t ข้อควรรู้...สู่การปฏิบัติ”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564 “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563 และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ

ขอเชิญ...ส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ TQA ในบริบทศิริราช (SiIM-TQA)

อ่านต่อ

การนำเสนอผลงานของกรรมการคร่อมสายงาน ต่อประชาคมศิริราช  เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation survey)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลระดับสากล Thailand Quality Class Plus: Operation ประจำปี 2563 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare”

อ่านต่อ

การรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ