ปฏิทินกิจกรรม

แจ้งตารางการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ

การทบทวนและจัดทำแบบประเมินตนเอง รองรับการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562 และ การเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอขอรับการประเมินรางวัลฯ และตารางเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เปิดระบบบันทึกข้อมูลในการเสนอขอรับการประเมินโครงการติดดาวประจำปี 2561

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (ต่ออายุการรับรอง)

อ่านต่อ

แนวทางการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบที่ไม่มีผล EQA/Interlab comparison

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20

อ่านต่อ

ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ประกาศ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2562

อ่านต่อ