ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2565-2566 (ฉบับลิขสิทธิ์) Thailand Quality Award - รางวัลคุณภาพแห่งชาติ - TQA

อ่านต่อ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

อ่านต่อ

8. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนสิงหาคม 2563 "การปรยุกต์ใช้ศีล 5 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร Applying the precepts 5 to improve the lives"

อ่านต่อ

9. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2563 "8 วิธีสร้างแรงจูงใจพัฒนาตัวเองเพื่องานก้าวหน้า"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาคม 2563 "ทักษะการทำงานที่สำคัญในยุคดิจิทัล"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2563 "Growth Mindset ก้าวข้ามความยึดติดด้วยแนวคิดที่พัฒนาได้"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2563 "การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่ (ตอน 1) "

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2564 "ทำไมต้อง Resilience & Agility ตอน 2"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาคม 2564 "ทำไมต้อง Resilience & Agility"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2564 "ศิริราช & เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วย"

อ่านต่อ