ข่าวประชาสัมพันธ์

2. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม 2566 "ตััวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) สำคััญอย่่างไร"

อ่านต่อ

7. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2565 "การกำกับดูแลองค์กรและการทำประโยชน์ให้สังคม (ธรรมาภิบาล) Governance and Societal Contribution"

อ่านต่อ

8. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนสิงหาคม 2565 "เสียงลูกค้าและความสำเร็จขององค์กร"

อ่านต่อ

9. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2565 "ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Engagement)"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2565 "การสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำงานของบุุคลากร และความผููกพัันต่่อองค์์กร"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2565 "ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)"

อ่านต่อ

1. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมกราคม 2566 "กระบวนการบริิหารความเสี่่ยงในองค์์กร"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2566  "แพ้ยาซ้ำทำอย่างไรให้เป็นศูนย์ (Safe from Preventable ADRs)"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาาคม 2565 "การวัดผลการดำเนินการ Performance Measurement"

อ่านต่อ

ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย (Hospital Survey on Patient Safety Culture)

อ่านต่อ