ข่าวประชาสัมพันธ์

Happy New Year 2024

อ่านต่อ

สรพ. ขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ หรือผลงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2566 “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2566  “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567

อ่านต่อ

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2566 "วิิถีีสุขภาพดีีแบบองค์์รวมกัับการพััฒนาคุณภาพด้้านบริิการทางการแพทย์"

อ่านต่อ

การขอรับรางวัลบริการภาครัฐ (เลิศรัฐ)

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2566 "ภาพรวมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566"

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2566 "การทำงานกัับชุุมชน (Working with Communities)"

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2566 "ทวนสารอย่างใส่ใจ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน"

อ่านต่อ