ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอขอรับการประเมินรางวัลฯ และตารางเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม 2562

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นวิทยากร Siriraj Safety Culture Course ประจำปี 2562 เรื่อง “Threat and error management & Human factors”

อ่านต่อ

เปิดระบบบันทึกข้อมูลในการเสนอขอรับการประเมินโครงการติดดาวประจำปี 2561

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (ต่ออายุการรับรอง)

อ่านต่อ

แนวทางการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบที่ไม่มีผล EQA/Interlab comparison

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง” สำหรับทีมนำทางคลินิก และภาควิชาทางปรีคลินิก

อ่านต่อ