ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ครั้งที่ 6/2562

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และดูงาน สำหรับบุคลากรภายนอก ฉบับที่ 20/พ.ศ. 2551

อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

Patient Safety for Siriraj Fellow 2019

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ

การจัดอบรม “วิธีการประเมินหน่วยงานและการจัดทำผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

อ่านต่อ

การทบทวนและจัดทำแบบประเมินตนเอง รองรับการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562 และ การเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอขอรับการประเมินรางวัลฯ และตารางเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ