ข่าวประชาสัมพันธ์

การทบทวนและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 และการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2566 "การสร้างสุขภาวะในองค์กร (Developing Healthy Organization)"

อ่านต่อ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Hospital and Healthcare Standards+ ฉบับที่ 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ

การจัดสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being” ในรูปแบบ on-site

อ่านต่อ

ขยายเวลาเปิดระบบ โครงการติดดาว ประจำปี 2566

อ่านต่อ

เปิดระบบโครงการติดดาว ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ผลประเมินการดำเนินการด้านจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "CEE.EO"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2566 “Practical Data Management: การบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนหน้างาน”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565 “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”

อ่านต่อ

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พ.ศ 2565 (ฉบับใหม่)

อ่านต่อ