ข่าวประชาสัมพันธ์

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2566 "ภาพรวมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566"

อ่านต่อ

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2566 "วิิถีีสุขภาพดีีแบบองค์์รวมกัับการพััฒนาคุณภาพด้้านบริิการทางการแพทย์์"

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2566 "การทำงานกัับชุุมชน (Working with Communities)"

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2566 "ทวนสารอย่างใส่ใจ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน"

อ่านต่อ

2. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม 2566 "ตััวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) สำคััญอย่่างไร"

อ่านต่อ

7. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2565 "การกำกับดูแลองค์กรและการทำประโยชน์ให้สังคม (ธรรมาภิบาล) Governance and Societal Contribution"

อ่านต่อ

8. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนสิงหาคม 2565 "เสียงลูกค้าและความสำเร็จขององค์กร"

อ่านต่อ

9. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2565 "ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Engagement)"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2565 "การสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำงานของบุุคลากร และความผููกพัันต่่อองค์์กร"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2565 "ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)"

อ่านต่อ