ข่าวประชาสัมพันธ์

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2566 "วิิถีีสุขภาพดีีแบบองค์์รวมกัับการพััฒนาคุณภาพด้้านบริิการทางการแพทย์"

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2566 "ภาพรวมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566"

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2566 "การทำงานกัับชุุมชน (Working with Communities)"

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2566 "ทวนสารอย่างใส่ใจ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน"

อ่านต่อ

2. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม 2566 "ตััวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) สำคััญอย่่างไร"

อ่านต่อ

1. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมกราคม 2566 "กระบวนการบริิหารความเสี่่ยงในองค์์กร"

อ่านต่อ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2563-2566 “CEE.EO”

อ่านต่อ