ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2565 "การกำกับดูแลองค์กรและการทำประโยชน์ให้สังคม (ธรรมาภิบาล) Governance and Societal Contribution"

อ่านต่อ

8. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนสิงหาคม 2565 "เสียงลูกค้าและความสำเร็จขององค์กร"

อ่านต่อ

9. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2565 "ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Engagement)"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2565 "การสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำงานของบุุคลากร และความผููกพัันต่่อองค์์กร"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2565 "ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาาคม 2565 "การวัดผลการดำเนินการ Performance Measurement"

อ่านต่อ

ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย (Hospital Survey on Patient Safety Culture)

อ่านต่อ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2563-2566 “CEE.EO”

อ่านต่อ