ภาพรวมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพงาน

จุดเน้นการพัฒนางาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2551

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

        ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวศิริราช ทำให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มาแล้วถึง 3 ครั้ง นั่นแสดงให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนในการพัฒนางานด้านต่างๆ ของศิริราชมาโดยตลอด อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าชาวศิริราช มีหลักฐานที่ชัดเจนในการสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเห็นได้ชัด และเป็นที่น่าประทับใจมากมาย ทั้งในภาพรวมและระดับภาควิชา ระดับฝ่าย ระดับทีม รวมถึงระดับต่างๆ

        สำหรับปี 2551 คณะฯ ยังคงมีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนางานประจำปี ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เพื่อให้บุคลากร หน่วยงาน และทีมนำทางคลินิกทุกฝ่าย  ตระหนักถึงความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนการประเมินผลในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำคณะฯ สู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดย การดำเนินการต้องประสานงานระหว่างการบริการ และการเรียน  การสอน  มีการคำนึงถึงจริยธรรม สิทธิผู้ป่วย เน้นกระบวนการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งผลกระทบทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากรผู้ให้บริการ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ประจำปี 2551 

1. ความปลอดภัย : การป้องกันหรือลดความเสี่ยง (Safety by prevention or reduction the risk of)

1.1    ความคลาดเคลื่อนทางยา  (Medication error)
1.2    ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค  (Clinical risk in specific disease)
1.3    การระบุตัวผู้ป่วย  (Patient identification)
1.4    การติดเชื้อในโรงพยาบาล  (Hospital acquired infection)

2. การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ  (Area of excellence)

2.1    การเทียบเคียงสมรรถนะด้านตัวชี้วัด (Benchmarking KPI)
2.2    การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (R2R)
2.3    ประสิทธิภาพในการใช้แนวทางเวชปฏิบัติ (Effective guideline implement :CPG)
2.4    การบริหารทรัพยากรสุขภาพอย่างคุ้มค่า (Utilization management)

3. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  (Health promotion hospital)

3.1    การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย  (Discharge planning)
3.2    การรักษาแบบประคับประคอง  (Palliative care)
3.3    สุขภาพที่ดีของบุคลากร  (Healthy staff)

4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective communication)

4.1    การส่งต่อข้อมูลระหว่างทีม
4.2    การให้ข้อมูลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
4.3     การบันทึกเวชระเบียน  (Medical records)

5. การเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ (Increase customer satisfaction)