"เสียงจากสนาม: บทเรียนการรับมือ COVID-19 จากพื้นที่ชายขอบ" NF ครั้งที่ 22

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum 22th 

Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare

หัวข้อเรื่อง :   เสียงจากสนาม: บทเรียนการรับมือ COVID-19 จากพื้นที่ชายขอบ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.30- 12.00 น.

วิทยากร :

  1. พญ.ภมรรัตน์ ศรีธาราธิคุณ       แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลแม่สอด
  2. ดร. นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท             หัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข
                                                สำนักงานปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ประสานงานเครือข่ายไทยแคร์
  3. พญ.สายรัตน์ นกน้อย             รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการอภิปราย :

          นางสาวนาถนภา คำลอยฟ้า            นักวิชาการ สถาบันรับรองคุณภาพสภานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

           แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 ของพื้นที่ชายขอบ

พญ.ภมรรัตน์ ศรีธาราธิคุณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากโรงพยาบาลแม่สอด แม่สอดประกอบไปด้วยประชากรชาวไทยและแรงงานต่างด้าวประมาณ 90,000 คน การระบาดของ Covid-19 เกิดขึ้นในช่วงปี 63 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงาน...

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด