ที่มาการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)
งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่มา

        เนื่องด้วยงานพัฒนาคุณภาพมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานในคณะฯ ทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน เครื่องมือคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดี สามารถประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การดาเนินงานของคณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ดังนั้น งานพัฒนาคุณภาพ จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพคณะฯ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด